Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

Tel/fax 913820773

PPP Kamień Pomorski 2021©

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności

„ Poradnia to placówka szeroko otwarta na potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

w Kamieniu Pomorskim

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Deklaracja dostępności


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.pppkamien.pl
 

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 

  • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż je oraz jak powinniśmy je dostosować.

  • pochodzą z różnych źródeł, może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel   i grafik,

  • niektóre pliki PDF opublikowane są jako skany dokumentów.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Deklarację sporządzono dnia 2022-03-28
 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Dorota Mądrowska. Kontakt: dyrektor@pppkamien.pl, tel. 91 3820773. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej   oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej www.pppkamien.pl -  odpowiedzialny jest dyrektor Dorota Mądrowska, dyrektor@pppkamien.pl, tel. 91 3820773.
 

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 
 

Dostępność architektoniczna


1. Do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzą trzy wejścia. Obecnie dla klientów udostępnione jest jedno główne wejście, znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych ruchowo.
2. Budynek posiada windę.
3. W budynku znajduje się wizualna informacja  na temat rozkładu pomieszczeń. Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
4. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Podmiot zapewnia możliwość ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez udostępnienie dwóch dodatkowych wyjść.
6. W budynku, na każdym piętrze, znajduje się korytarz dostępny dla osób na wózkach.
7. Szerokość drzwi prowadzących do gabinetów jest dostosowana dla wózków inwalidzkich.
8. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.
9. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych. Wyznaczone są też miejsca dla osób niepełnosprawnych.
10. W Poradni jest możliwość komunikowania się z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, przesyłanie faksów
11. W Poradni nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, tłumacza- przewodnika, tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje, komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.
12. Poradnia nie posiada urządzeń lub środków technicznych do obsługi  osób słabosłyszących, takich jak np. pętli indukcyjnych, systemów fm, systemów na podczerwień(IR), systemów Bluetooth.
13. Poradnia zapewnia na stronie internetowej informację w zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo. Brak nagrań treści w polskim języku migowym(PJM) w postaci pliku wideo oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).