„ Poradnia to placówka szeroko otwarta na potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej”

w Kamieniu Pomorskim

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Oferta poradni


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim udziela dzieciom,od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocyw wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży. Wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

W dziale psychologicznym poradnia oferuje:

- diagnozę psychologiczną w zakresie:

 • wczesnego wykrywania niepełnosprawności,

 • gotowości szkolnej,

 • trudności dydaktycznych,

 • trudności wychowawczych,

 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii),

 • ADHD,

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

 • dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,

 • dzieci zdolnych,

 • relacji rówieśniczych,

 • relacji rodzinnych,

- terapię indywidualną dzieci i młodzieży,

- terapię poznawczo – behawioralną depresji, Zespołu Stresu Pourazowego, ADHD, zaburzeń

obsesyjno – kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, niskiej samooceny, zaburzeń opozycyjno

- buntowniczych,

- terapię indywidualną lub grupową zaburzeń lękowych w ujęciu systemowym,

- terapię indywidualną metodą EEG Biofeedback – metodą doskonalenia funkcji

poznawczych, gdzie osoba trenowana uczy się za pomocą sprzężenia zwrotnego optymalnej

pracy mózgu,

- zajęcia z kinezjologii edukacyjnej wg P. Dennisona,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców, nauczycieli i wychowawców

dotyczące trudności szkolnych i rodzinnych dzieci,

- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców,

- warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z przedszkoli i oddziałów

przygotowujących do nauki w szkołach „Gotowość szkolna”,

- interwencję kryzysową na terenie szkół, placówek, przedszkoli.

 

W dziale pedagogicznym Poradnia oferuje:

- diagnozę pedagogiczną w zakresie:

 • gotowości szkolnej,

 • ryzyka dysleksji,

 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii),

 • trudności dydaktycznych,

 • dziecka zdolnego,

 • wczesnego wykrywania niepełnosprawności,

- badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji,

- terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sięi z trudnościami dydaktycznymi, m. in. z matematyki,

- profilaktykę uzależnień,

- poradnictwo i konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, wychowawców, dotyczące

trudności w nauce.

 

W dziale logopedycznym poradnia oferuje:

- wstępne badania logopedyczne dzieci na terenie przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach,

- diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy,

- terapię logopedyczną,

- instruktaże dla rodziców z zakresu reedukacji mowy,

- konsultacje i porady dla nauczycieli,

- utworzenie grupy wsparcia dla logopedów szkolnych.

 

W dziale zawodoznawczym poradnia oferuje:

- diagnozę związaną z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, planowaniem kariery

zawodowej,

- zajęcia zawodoznawcze na terenie szkół i placówek,

- udzielanie porad indywidualnych i grupowych dotyczących wyboru dalszego kierunku

kształcenia,

- upowszechnianie informacji zawodoznawczych,

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów, nauczycieli i rodziców na

informacje edukacyjno – zawodowe,

- wspieranie nauczycieli w prowadzeniu orientacji i poradnictwa zawodowego odpowiednio

dla danego poziomu kształcenia.

 

Ponadto oferujemy:

 

 • dla przedszkoli, szkół i placówek:

- prowadzenie Rad Pedagogicznych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami (po uprzednim

uzgodnieniu),

- prelekcje, warsztaty, konsultacje dla rodziców i nauczycieli zgodnie ze zgłaszanymi

potrzebami,

- współpracę w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy

psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez: pomocw diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki, ustalenie sposobów

działań prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,

zaplanowanie form wspomagania i ich realizacji, wspólną ocenę efektów i opracowanie

wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów,

- profilaktykę agresji i przemocy w szkołach,

 

 • dla nauczycieli:

- udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-

wychowawczych,

- udzielanie pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu u uczniów, specyficznych trudności

w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia dysleksji u uczniów klas I-III szkoły

podstawowej,

- wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikającychz programu wychowawczego i profilaktycznego,

- udzielanie porad dla nauczycieli w zakresie: doboru metod pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji, dzieckiem z deficytami rozwojowymi, uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniem z trudnościami dydaktycznymii zaburzeniami zachowania,

- udzielanie pomocy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

- wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikającychz programu wychowawczego i profilaktycznego,

 

 • dla rodziców:

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

 

 • dla dzieci i młodzieży:

- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanymi ze wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

Wszystkie formy pomocy wymagają wcześniejszej rejestracji w sekretariacie poradni.

 

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b

72-400 Kamień Pomorski

Tel/fax 913820773

PPP Kamień Pomorski 2021©

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności